ყველანი შვილები ვართ

  www.shvilebi.ge

ფილტრის დახურვა
ამ ფილტრით არაფერი მოიძებნა

გერმანული ენის ლექსიკური თავისებურებები

გერმანული ენა მდიდარია ლექსიკური თავისებურებებით, რომლებიც მას განსაკუთრებულს ხდიან სხვა ენებთან შედარებით. ამ სტატიაში განვიხილავთ გერმანული ენის ლექსიკის მნიშვნელოვან ასპექტებს და ამ ენის ლექსიკური სისტემის განვითარების ტენდენციებს.

განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებული იქნება ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა გერმანული ენის ძირითადი ლექსიკური ერთეულები, სესხებული სიტყვები, სიტყვაწარმოება, ფრაზეოლოგიზმები და გერმანული ენის ლექსიკის განვითარების პერსპექტივები. გავეცნოთ ამ საინტერესო თავისებურებებს და გავიგოთ, რა განასხვავებს გერმანულ ენას სხვა ენებისგან ლექსიკური თვალსაზრისით.

ძირითადი ლექსიკური ერთეულები

გერმანული ენის ლექსიკის ძირითადი ნაწილი შედგება გერმანიკული წარმოშობის სიტყვებისგან. ესენია ძველი გერმანიკული (Urgermanisch) ფუძეები, რომლებიც საუკუნეების მანძილზე იცვლებოდა და ვითარდებოდა. მაგალითად, alt 'ძველი', gut 'კარგი', Haus 'სახლი', Wasser 'წყალი' და ა.შ.

ამ ძირითად ლექსიკურ ფონდს ასევე განეკუთვნება ზმნების დიდი ნაწილი, როგორიცაა sein 'ყოფნა', haben 'ქონა', gehen 'სიარული', sehen 'ხედვა', hören 'სმენა' და სხვა მრავალი ზმნა, რომელთა გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა ენის ფუნქციონირება.

გერმანული ენა ასევე მდიდარია ონომატოპოეტური (ბგერწერითი) სიტყვებით, რომელიც ცხოველების ხმებს, ბუნების მოვლენებს თუ სხვა ბგერებს ასახავს. მაგალითად, miauen 'კნავილი', bellen 'ყეფა', donnern 'ქუხილი', rauschen 'შრიალი' და სხვა.

ძირითად ლექსიკურ ფონდში არის ასევე მრავალი აბსტრაქტული ცნება და გრძნობის გამომხატველი სიტყვა, მაგ. Liebe 'სიყვარული', Hoffnung 'იმედი', Freude 'სიხარული', Trauer 'მწუხარება' და ა.შ. ეს მიუთითებს გერმანული ენის ლექსიკის მნიშვნელოვან როლზე ადამიანის შინაგანი სამყაროს ასახვაში.

სესხებული სიტყვები გერმანულ ენაში

გერმანული ენა სხვა ენების მსგავსად საუკუნეების მანძილზე სესხულობდა სიტყვებს მეზობელი თუ დაშორებული ქვეყნების ენებიდან. მნიშვნელოვანი წყაროები იყო ლათინური და ფრანგული ენები. მაგალითად: Basis, Diktatur, Kollege (ლათ.), Büro, Cousine, Saison (ფრანგ.).

მე-18 საუკუნიდან გერმანულ ენაში შემოვიდა ინგლისური ენიდან ნასესხები სიტყვები, რაც განსაკუთრებით გაიზარდა მე-20 საუკუნეში: Jazz, Computer, Manager, Jeans, Sport.

თანამედროვე გერმანული ენის ლექსიკის დაახლოებით 20-25% ნასესხობებია, ძირითადად ინგლისური ენიდან. ეს ხშირად ხდება საჭირო მაშინ, როდესაც გერმანულ ენაში არ არსებობს ანალოგი ტერმინი ან ცნება.

მიუხედავად იმისა, რომ სესხება ხდება სხვა ენებიდან, გერმანული ენა ახერხებს შეინარჩუნოს თავისი ლექსიკური სისტემის თავისებურებები და ესადაგება მას ბგერითი და გრამატიკული ნორმების მიხედვით.

როგორ ფიქრობთ, რამდენად დადებითად ან უარყოფითად მოქმედებს უცხო ენებიდან სიტყვების სესხება გერმანული ენის ლექსიკურ სისტემაზე? ეს საკითხი აქტუალურია მრავალი ენისთვის და ხშირად იწვევს კამათს.

სიტყვაწარმოება გერმანულ ენაში

გერმანული ენის ერთ-ერთი ყველაზე თვალსაჩინო ლექსიკური თავისებურება არის კომპოზიცია ანუ რთული სიტყვების წარმოება. ეს გულისხმობს ორი ან მეტი დამოუკიდებელი სიტყვის გაერთიანებას ერთ კომპლექსურ სიტყვად.

შედეგად შეიძლება მივიღოთ გრძელი და რთული სიტყვები, როგორიცაა Eisenbahnknotenpunkt 'სარკინიგზო კვანძი' (Eisenbahn 'რკინიგზა' + Knoten 'კვანძი' + Punkt 'წერტილი'), Bundesausbildungsförderungsgesetz 'ფედერალური პროფესიული განათლების მხარდაჭერის კანონი' (Bundes 'ფედერალური' + Ausbildung 'განათლება' + Förderung 'ხელშეწყობა' + Gesetz 'კანონი').

ეს კომპოზიტები ხშირად ახალი სიტყვის წარმოქმნის იდეალური საშუალებაა, რადგან ისინი კონკრეტულ, მოკლე და ზუსტ აღწერას იძლევიან სიტუაციისა თუ ობიექტისა.

გერმანული ენა ასევე მდიდარია აფიქსებით - პრეფიქსებით და სუფიქსებით, რომლებიც ახალ ინფორმაციას ჰმატებენ ძირეულ სიტყვას და ქმნიან ახალ მნიშვნელობას. მაგალითად: Fahrer (მძღოლი), fahren (მართვა) ზმნიდან -er სუფიქსის დამატებით; unmöglich (შეუძლებელი), möglich (შესაძლებელი) ზედსართავიდან un- პრეფიქსის დამატებით.

გერმანული ენის სიტყვაწარმოების მექანიზმები საშუალებას აძლევენ მას მუდმივად გაამდიდროს თავისი ლექსიკური მარაგი და მოერგოს თანამედროვე სამყაროს საჭიროებებს. წარმოიდგინეთ ენა, რომელსაც შეუძლია მარტივად შექმნას ახალი სიტყვები ნებისმიერი სიტუაციისა თუ საგნის ასახვისთვის!

ფრაზეოლოგიზმები გერმანულ ენაში

გერმანული ენა ასევე მდიდარია იდიომებითა და ფრაზეოლოგიური ერთეულებით. ეს არის მყარი გამოთქმები, რომელთა მნიშვნელობა სცდება ცალკეული სიტყვების მნიშვნელობათა ჯამს.

მაგალითად, die Daumen drücken (თითების დაჭერა) უდრის 'წარმატების სურვას', Schwein haben (ღორის ქონა) კი ნიშნავს 'გამართლებას'. ასეთი გამოთქმები კარგად ასახავენ გერმანული ენის სულისკვეთებას და შინაგან ლოგიკას.

ფრაზეოლოგიური ერთეულები ხშირად გვხვდება სასაუბრო ენაში და ანიჭებენ მას ცოცხალ, ხატოვან ხასიათს. მათი გამოყენება ასევე მიუთითებს ენის მატარებლის კომპეტენციაზე, რადგან ისინი ზუსტად უნდა იქნას გაგებული და გამოყენებული.

ფრაზეოლოგიზმები ხშირად ეფუძნება გერმანული ენის მატარებელთა ისტორიულ გამოცდილებას, ტრადიციებს და კულტურულ ღირებულებებს. ამდენად, ისინი უნიკალურ ხასიათს ჰმატებენ ლექსიკურ სისტემას და მნიშვნელოვნად ამდიდრებენ გამომსახველობით შესაძლებლობებს.

გერმანული ენის ლექსიკის განვითარების ტენდენციები

როგორც ყველა ცოცხალი ენა, გერმანული ენაც მუდმივად ვითარდება და რეაგირებს ისეთ ფაქტორებზე, როგორიცაა ტექნოლოგიური პროგრესი, გლობალიზაცია, ახალი კულტურული მოვლენები და სოციალური ცვლილებები.

ერთ-ერთი ძირითადი ტენდენცია არის უცხო, განსაკუთრებით ანგლიკური ენიდან ტერმინების დამკვიდრება გამომდინარე გლობალური ინგლისურის ჰეგემონიიდან. ხშირია ჰიბრიდული ფორმების შექმნაც, სადაც გერმანული და ინგლისური ელემენტები ერწყმის ერთმანეთს (Denglisch), მაგალითად, downloaden, outsourcen.

ამავდროულად იქმნება ახალი სიტყვები ახალი რეალიების ასახვისთვის, როგორიცაა Energiewende (ენერგო ტრანზიცია), Digitalisierung (დიჯიტალიზაცია), entschleunigen (შენელება). განსაკუთრებულ როლს თამაშობს ასევე ინტერნეტში გამოყენებული ენა თავისი შემოკლებებით და ნეოლოგიზმებით.

ეს ცვლილებები მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს გერმანული ენის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის. საჭიროა გონივრული ბალანსის შენარჩუნება სიახლეებისადმი გახსნილობასა და ენის თვითმყოფადობის დაცვას შორის.

გერმანული ენის ლექსიკური თავისებურებები და თანამედროვე სამყაროსთან ადაპტაციის უნარი იმედის მომცემია მისი მომავალი განვითარების და ფუნქციონალურობის შესანარჩუნებლად